انتخاب هیئت رییسه کمیته تخصصی شرکتهای سازنده کنتور ایران

پیرو برگزاری مجمع عمومی سازندگان کنتور و لوازم اندازه گیری صنعت برق ایران در روز دوشنبه 1400/12/16 بصورت مجازی توسط سندیکای برق ایران اعضای هیات رییسه به شرح زیر انتخاب شدند:

آقای مهندس جمشید بردبار مدیر عامل محترم شرکت افزار آزما

آقای مهندس نوروزی مدیر عامل محترم شرکت سنجش نیروی هوشمند

آقای مهندس حبیب اله قاسمی مدیر عامل محترم شرکت سنجش انرژی پارس البرز

آقای مهندس دانشور مدیر عامل محترم شرکت پادرعد

آقای مهندس فاتحیان نماینده محترم شرکت بهینه سازان طوس

کنتور گاز

اطلاعات این بخش در حال تکمیل و بروز رسانی می باشد.