عضویت شرکت سنجش انرژی پارس البرز در سندیکای صنعت برق ایران

پس از پذیرش و عضویت شرکت سنجش انرژی پارس البرز در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی سال گذشته، مراحل عضویت این شرکت در سندیکای صنعت برق ایران صورت پذیرفت.